Struktura paliw

Struktura paliw

Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Pilkington Polska Sp. z o.o. w 2020 roku na podstawie danych przedstawionych przez PGE Obrót S.A. zgodnie z §37 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Pilkington Polska Sp. z o.o. w roku 2020.

Lp.

Źródło energii

Udział procentowy [%]

1

Odnawialne źródła energii w tym:

Biomasa

Energetyka wiatrowa

Energia słoneczna

Duża energetyka wodna

Mała energetyka wodna

10,11

2,88

4,66

0,83

1,52

0,22

2

Węgiel kamienny

47,55

3

Węgiel brunatny

33,92

4

Gaz ziemny

8,12

5

Inne

0,30

Razem

100

2. Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Pilkington Polska Sp. z o.o. w roku 2020.

                        

3. Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Pilkington Polska Sp. z o.o. w roku 2020

Lp.

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOx

Pyły

Mg/MWh

1

Węgiel kamienny

0,74613

0,00053

0,00056

0,00004

2

Węgiel brunatny

1,06234

0,00092

0,00080

0,00003

3

Gaz ziemny

0,30363

0,00006

0,00023

0,00001

4

OZE (biomasa)

0,31021

0,00001

0,00019

0,00001

5

Inne

0,00004

0,00000

0,00000

0,00000

6

RAZEM

0,74880

0,00057

0,00056

0,00003

Powyższe dane zostały opracowane na podstawie informacji otrzymanych od kontrahentów Pilkington Polska Sp. z o.o., dnia 29 marca 2021r.