Struktura paliw

Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Pilkington Polska Sp. z o.o. w 2017 roku na podstawie danych przedstawionych przez PGE Obrót S.A. zgodnie z §37 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Pilkington Polska Sp. z o.o. w roku 2017.

Lp.

Źródło energii

Udział procentowy [%]

1

Odnawialne źródła energii w tym:

Biomasa

Energetyka wiatrowa

Duża energetyka wodna

2,13

0,82

0,36

0,95

2

Węgiel kamienny

22,52

3

Węgiel brunatny

72,03

4

Gaz ziemny

3,13

5

Inne

0,19

Razem

100

2. Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Pilkington Polska Sp. z o.o. w roku 2017.

3. Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Pilkington Polska Sp. z o.o. w roku 2017

Lp.

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOx

Pyły

Mg/MWh

1

Węgiel kamienny

0,93038

0,00074

0,00095

0,00004

2

Węgiel brunatny

1,04741

0,00108

0,00080

0,00004

3

Gaz ziemny

0,41285

0,00001

0,00034

0,00000

4

OZE (biomasa)

0,00026

0,00015

0,00096

0,00005

5

Inne

0,00006

0,00000

0,00000

0,00000

6

RAZEM

0,97685

0,00095

0,00081

0,00004

Powyższe dane zostały opracowane na podstawie informacji otrzymanych od kontrahentów Pilkington Polska Sp. z o.o., dnia 27 marca 2018r.