Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

1 Czym jest oznakowanie CE?

Oznakowanie CE informuje, że wyrób jest zgodny z europejskimi normami technicznymi określonymi jako zharmonizowane Normy Europejskie (hEN). Kiedy producent wykaże, że jego produkt jest zgodny z wymaganiami odnośnej hEN, może on nanieść oznakowanie CE na swój produkt, opakowanie oraz dokumenty dostawy. 

2 Co musi zrobić NSG Group, aby spełnić normy?

Podobnie jak inni producenci, NSG Group musi zapewnić, że Zakładowa Kontrola Produkcji jest zgodna z wymaganiami hEN a Wstępne Badanie Typu zostało przeprowadzone dla potwierdzenia, że produkt jest określonym produktem i cechuje się deklarowanymi parametrami technicznymi. 

3 Co ja muszę zrobić, aby spełnić normy?

Jeśli jesteś producentem jednego z produktów objętych zakresem zharmonizowanych norm europejskich (hEN), pierwszym krokiem powinien być zakup stosownej normy w krajowej organizacji zajmującej się publikacją norm. 

4 Co NSG Group zrobi, aby pomóc mi spełnić normy?

Jako członek Glass for Europe, NSG Group był zangażowany w tworzenie wielu przewodników o oznakowaniu CE oraz zharmonizowanych norm dotyczących szkła budowlanego. Są one dostępne do pobrania ze strony internetowej www.glassforeurope.com

Firma Pilkington Polska opracowała broszurę Pytania i Odpowiedzi dotyczące oznakowania CE oraz Prezentację poświęconą temu tematowi.

Utworzyliśmy także adres e-mailowy przeznaczony do korespondencji dotyczącej pytań i wątpliwości związanych z oznakowaniem CE. Adres ten to: ce.marking@nsg.com

5 Jakie zmiany wprowadza oznakowanie CE względem szkła i usług otrzymywanych od NSG Group?

Dużym ułatwieniem dla klientów będzie możliwość porównania parametrów produktów, szczególnie tych otrzymywanych z różnych krajów, w których wcześniej obowiązywały normy krajowe. Deklarowane przez producentów parametry techniczne produktów są bardziej przejrzyste niż w przeszłości i bardziej otwarte na możliwość ich kwestionowania. Badania są niezależnie przeprowadzane przez akredytowane strony trzecie. Niektóre badania wykraczają poza wymagania tradycyjnych norm krajowych a produkty "wysokiego ryzyka" (np. odporne na ogień) wymagają większego zaangażowania stron trzecich. 

6 Gdzie powinienem poszukiwać informacji i pomocy?

Istnieje wiele źródeł informacji a m.in. są to:

Glass for Europe - strona internetowa:
www.glassforeurope.com

NSG Group:
www.pilkington.com/ce
CE.Marking@nsg.com

7 Dlaczego dotyczy to tylko niektórych produktów szklanych a nie wszystkich?

Zależy to od Daty Rozpoczęcia Możliwości Stosowania poszczególnych norm hEN, która zostaje potwierdzona po opublikowaniu jej w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej. Data Rozpoczęcia Stosowania jest najwcześniejszą datą, od której produkty mogą spełniać normy hEN i następnie być oznakowane oznaczeniem CE.

Data Rozpoczęcia Stosowania dla pierwszej grupy norm dotyczących szkła budowlanego to 1 września 2005. Produkty, których dotyczy obejmują: podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego, szkło powlekane, szkło hartowane i szkło wzmacniane termicznie.

Data Rozpoczęcia Stosowania dla norm hEN dotyczących szyb zespolonych, szkła laminowanego, szkła hartowanego poddanego testowi heat soak, ma zostać dopiero potwierdzona. Aczkolwiek spodziewane jest jej ogłoszenie na wiosnę 2006.

8 Co oznacza oznakowanie CE dla obecnych norm krajowych i programów dobrowolnych np. Kitemark, itp.?

Obecne normy krajowe muszą zostać wycofane nie później niż 12 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Stosowania poszczególnych norm hEN.

Programy znaków dobrowolnych mogą istnieć, ale musza mieć charakter DOBROWOLNY i nie mogą tworzyć wymagań o charakterze obligatoryjnym lub wykonawczym. Program znakowania dobrowolnego mógłby na przykład podwyższać Świadectwo Zgodności z Systemu 3 (tj. wewnętrze badanie typu przeprowadzane prze Jednostkę Notyfikowaną) na System 1+ (tj. nadzór nad zakładem i audyt produktu przez Jednostkę Notyfikowaną). Nie należy pozwolić aby program znakowania dobrowolnego wprowadzał jakiekolwiek zmiany do wymagań badań zawartych w normach hEN (np. kryteria pomyślnego lub negatywnego wyniku badań, wymiary próbek, itp.)

9 Jakie są różnice w normach przed i po wprowadzeniu oznakowania CE?

Zależy to od kraju i konkretnej normy. W niektórych krajach normy hEN bardzo różnią się od wcześniejszych norm krajowych; w innych różnica jest niewielka.

Przed wprowadzeniem norm hEN były takie kraje, które nie miały norm produktowych.

10 Dlaczego normy się zmieniają?

Normy hEN są wprowadzane, aby przekazać wymagania zawarte w europejskiej dyrektywie - Dyrektywie Wyrobów Budowlanych. Intencją jest usunięcie technicznych barier w handlu, a kluczowym aspektem spełnienia tego wymogu jest zharmonizowanie norm produktowych i norm pomocniczych w całej Europie. 

11 Jaki wpływ na rynek będzie miało oznakowanie CE?

Czas pokaże. 

12 Czy oznakowanie CE unieważni moje poprzednie gwarancje?

Nie jest to planowane, jednak przyszłe gwarancje mogą wymagać aktualizacji pod kątem nowych norm (hEN). 

13 Kto będzie pilnował oznakowania CE?

Odpowiedzialność za nadzór rynku leży po stronie poszczególnych krajów członkowskich i będzie różna w różnych krajach.

Producent musi prowadzić wspomagającą ewidencję w swojej Dokumentacji Technicznej, która demonstruje zgodność produktu z odpowiednią normą hEN. Ponieważ deklarowane wartości oznakowania CE będą ogólnie dostępne i przejrzyste, stworzy to jednostkom nadzorującym lub innym producentom szkła możliwość ustalenia, czy deklaracja nie jest zafałszowana.

Dokumentacja Techniczna musi zostać udostępniona jednostkom nadzorującym w wypadku zakwestionowania deklarowanych wartości.

14 Jak mam pokazać, że mój produkt spełnia wymagania oznakowania CE?

Jeśli jesteś producentem jednego z produktów objętych zakresem zharmonizowanych norm europejskich (hEN), pierwszym krokiem powinien być zakup stosownej normy w krajowej organizacji zajmującej się publikacją norm.

Glass for Europe stworzyła szereg przewodników do norm hEN dla każdego produktu szklanego. Więcej infromacji można znaleźć na stronie internetowej www.glassforeurope.com

15 Jakie są korzyści z oznakowania CE?

Korzyści obejmują:

  • Deklarowane parametry techniczne produktów prezentowane przez ich producentów będą bardziej przejrzyste niż w przeszłości i bardziej otwarte na próby ich zakwestionowania 
  • Brak prawnego wymogu utrzymywania krajowych dobrowolnych znaków (Oznakowanie CE uważane jest za "odpowiednie dla zastosowania") 
  • Badania przeprowadzane są niezależnie przez akredytowane strony trzecie 
  • Niektóre wymagania wykraczają poza tradycyjne wymagania krajowe 
  • Jasno zdefiniowana odpowiedzialność producenta 
  • Produkty wysokiego "ryzyka" wymagają większego zaangażowania strony trzeciej

16 Jak decyduje się, która norma ma zastosowanie do produktu wielofunkcyjnego?

Normy hEN zostały oparcowane dla każdego typu szkła, np. podstawowego szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego, szkła powlekanego, szkła hartowanego, szkła laminowanego, szyb zespolonych, itp. Wielorakie funkcje zostaną objęte zamierzonym zastosowaniem produktu i jego deklarowanymi parametrami.

Od organizacji wprowadzającej produkt na rynek wymagane jest pokazanie, poprzez odpowiednie odniesienie do stosownej normy hEN i deklaracji zasadniczych parametrów produktu, że produkt jest odpowiedni do jego zadeklarowanego zastosowania.

Przykład 1: Pilkington Pyrostop® obejmujący szkło przeciwsłoneczne, gdzie zamierzonym zastosowaniem jest "odporność ogniowa".
W tym wypadku odnośną normą hEN jest EN14449 (szkło laminowane) a charakterystyki dotyczące odporności ogniowej i ochrony przed słońcem będą przedstawione w deklaracji oznakowania CE.

Przykład 2: Szyba zespolona obejmująca ten sam Pilkington Pyrostop® i mająca podobne zamierzone zastosowanie "odporność ogniowa" musi spełniać normę hEN 1279-5 a charakterystyki dotyczące odporności ogniowej i ochrony przed słońcem będą znowu przedstawione w deklaracji oznakowania CE.  

Uwaga: Wszystkie produkty, gdzie zamierzone zastosowanie określone zostało jako ochrona przed ogniem, eksplozją czy kuloodporność muszą spełniać wymagania Systemu Atestacji 1.

Data rozpoczęcia stosowania dla norm hEN dotyczących szyb zespolonych musi jeszcze zostać potwierdzona.

Cenimy Twoją prywatność.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie do celów analitycznych, reklamowych oraz łączenia się z mediami społecznościowymi (opcjonalnie) oraz tych niezbędnych do prawidłowego działania podstawowych funkcji strony.

Klikając „Akceptuję wszystko”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie i związane z tym przetwarzanie Twoich danych osobowych. 
Możesz także wyrazić zgodę na wykorzystywanie poszczególnych typów plików cookie klikając „Tylko niezbędne”. W każdej chwili możesz zmienić swoje preferencje, modyfikując ustawienia na tej stronie z poziomu Polityki plików cookie.

Więcej informacji dotyczących korzystania z plików cookie znajdziesz w