Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

1 Co to jest oznakowanie UK CA?

UK CA to nowe brytyjskie oznakowanie produktu, które jest używane dla towarów wprowadzanych na rynek Wielkiej Brytanii (Anglia, Walia i Szkocja). Obejmuje większość towarów, które wcześniej wymagały oznakowania CE, w tym szkło budowlane.

2 W jakich krajach Wielkiej Brytanii obowiązuje oznakowanie UK CA?

Anglia, Walia i Szkocja, czyli Wielka Brytania. W Irlandii Północnej obowiązują specjalne procedury.

3 Czy brytyjskie oznakowanie CA ma zastosowanie w Irlandii Północnej?

Oznakowanie UK CA nie może być stosowane do produktów wprowadzanych na rynek Irlandii Północnej, który wymaga albo samego oznaczenia CE, albo oznaczenia UK NI razem z oznaczeniem CE.

4 Kiedy brytyjskie oznakowanie UK CA weszło w życie?

Oznakowanie UK CA weszło w życie 1 stycznia 2021 r. Jednak, aby dać firmom czas na dostosowanie się do nowych wymagań, w większości przypadków nadal możliwe jest stosowanie oznakowania CE do 1 stycznia 2023 r. (Rząd Wielkiej Brytanii przedłużył okres przejściowy poza pierwotną datę 1 stycznia 2022 r.)

5 Czy Deklaracja Właściwości Użytkowych dla oznakowania UK CA będzie inna niż dla oznakowania CE?

Większa część treści Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP) dla brytyjskiego znaku CA będzie identyczna z Deklaracją Właściwości Użytkowych dla oznakowania CE. Mogą jednak istnieć małe, ale ważne różnice między nimi np. różne odniesienia do przepisów. Rozporządzenie 67 przepisów dotyczących wyrobów budowlanych (zmiany itp.) (wyjście z UE) z 2019 r. określa dokładnie, w jaki sposób powinno się znaleźć sformułowanie na DoP dla znaku UK CA, i zmienia je, stwierdzając w punkcie 8: „Niniejsza Deklaracja Właściwości Użytkowych została wydana, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, ponieważ ma ono zastosowanie w Zjednoczonym Królestwie na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.”

6 Czy badanie na znak UK CA może być przeprowadzane przez jednostkę notyfikowaną UE?

26 stycznia 2022 r. brytyjska służba akredytacyjna (UKAS) wydała zaktualizowany biuletyn techniczny w celu wyjaśnienia wymagań dotyczących outsourcingu związanym z brytyjskimi przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych i zatwierdzonymi laboratoriami w Wielkiej Brytanii. Dotyczy on nowych testów, w tym badań typu, przeprowadzanych w związku z systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP) 3. 
Kluczowe wskazówki zawarte w biuletynie technicznym obejmują następujące elementy: 
Zgodnie z brytyjskim systemem UK CA dozwolone jest zlecanie wymaganych usług zewnętrznych do zatwierdzonych laboratoriów. Zatwierdzone laboratorium w Wielkiej Brytanii powinno być kompetentne do przeglądu wyników badań i musi posiadać akredytację UKAS w zakresie przedmiotowych badań. Laboratoria badawcze, które mają umowę z laboratorium zatwierdzonym w Wielkiej Brytanii na przeprowadzanie badań, nie muszą być laboratoriami zatwierdzonymi w Wielkiej Brytanii. 
Nie ma wymogu, aby podwykonawcze laboratoria badawcze przeprowadzały badania w Wielkiej Brytanii. Na tej podstawie, jednostka zatwierdzona w Wielkiej Brytanii może zlecić podwykonawstwo badania typu jednostce notyfikowanej w UE w celu wsparcia oznakowania UK CA.

7 Czy oznakowanie UK CA jest uznawane w UE?

Nie, oznakowanie UK CA nie jest uznawane na rynku UE. W przypadku sprzedaży w UE produkty muszą być opatrzone oznakowaniem CE.

8 Co oznacza skrót „CA”?

Oznacza Conformity Assessed (ocena zgodności).

9 Gdzie należy umieścić oznakowanie UK CA?

Podobnie jak w przypadku oznakowania CE, oznakowanie UK CA powinno być umieszczone w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny na wyrobie budowlanym lub na dołączonej do niego etykiecie. Jeżeli nie jest to możliwe lub nie jest możliwe ze względu na specyfikę produktu, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu lub w towarzyszących dokumentach. Podobnie jak w przypadku oznakowania CE, mogą istnieć dodatkowe informacje towarzyszące oznakowaniu UK CA. Więcej informacji można znaleźć w odpowiednich przepisach, na przykład w rozporządzeniu w sprawie wyrobów budowlanych.

10 Czy w połączeniu z oznakowaniem UK CA mogą być używane inne znaki?

Producenci nie mogą umieszczać żadnych znaków ani oznakowań, które mogą powodować błędną interpretację znaczenia lub formy oznakowania UK CE przez strony trzecie. Producenci nie mogą też umieszczać na produkcie innych znaków, które wpływają na widoczność, czytelność lub znaczenie oznakowania UK CA.

11 Czy istnieją jakieś zasady dotyczące korzystania z loga znaku UK CA?

Producenci muszą upewnić się, że jeśli zmniejszają lub powiększają rozmiar znaku, litery tworzące oznakowanie UK CA muszą być proporcjonalne do oficjalnego logo. Ponadto oznakowanie UK CA powinno mieć wysokość co najmniej 5 mm dla całego logo, a nie pojedynczych liter. We wszystkich przypadkach oznaczenie UK CA musi być łatwo widoczne i czytelne. Te same zasady dotyczą również oznaczenia UK NI dla Irlandii Północnej.

12 Czy produkt może być opatrzony zarówno oznakowaniem UK CA, jak i oznakowaniem CE, gdy jest używany w Wielkiej Brytanii?

Od 1 stycznia 2023 r. oznakowanie CE nie będzie uznawane w Wielkiej Brytanii dla wyrobów budowlanych, a zamiast tego trzeba będzie umieścić oznakowanie UK CA. Produkt opatrzony oznakowaniem CE nadal będzie ważny do sprzedaży w Wielkiej Brytanii, o ile będzie również oznaczony brytyjskim oznaczeniem CA i będzie spełniał odpowiednie przepisy brytyjskie. Podobnie jak w przypadku CE, mogą istnieć dodatkowe informacje towarzyszące oznakowaniu UK CA. Więcej informacji można znaleźć w odpowiednich przepisach, na przykład w rozporządzeniu w sprawie wyrobów budowlanych (CPR). 

13 Czy oznakowanie UK CA może być opatrzone oznakowaniem CE dla produktów eksportowanych z Wielkiej Brytanii do UE?

Chociaż brytyjski znak CA nie jest uznawany w UE, opinia służb Komisji Europejskiej jest następująca. Oznakowanie UK CA (jak każde oznakowanie kraju trzeciego) może być umieszczone na produkcie, który posiada oznakowanie CE, pod warunkiem, że nie powoduje to pomyłki z oznakowaniem CE. Ta pomyłka może odnosić się do znaczenia lub formy oznakowania CE (patrz art. 30 ust. 5 rozporządzenia 765/2008). W związku z tym oznakowanie UK CA, jak również wszelkie inne informacje dotyczące ustawodawstwa Wielkiej Brytanii, muszą być oddzielone od oznakowania CE i informacji dotyczących ustawodawstwa UE. Dotyczy to również Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP). DoP sporządzony do celów zgodności z prawodawstwem UE nie powinien być wykorzystywany do celów prawodawstwa brytyjskiego.

14 Czy do oznakowania UK CA mają zastosowanie te same normy co do oznakowania CE?

Wszystkie istniejące zharmonizowane normy europejskie (hEN) stały się normami zatwierdzonymi przez Wielką Brytanię. Oznacza to, że zaraz po zakończeniu okresu przejściowego normy hEN i normy brytyjskie będą identyczne. Możliwe, że w przyszłości mogą wystąpić odchylenia. Rząd Wielkiej Brytanii wprowadził zmiany w sposobie odniesienia norm w przepisach. W związku z tym BSI dodała Krajową Przedmowę do nowych norm, która może być wyznaczona w celu poinformowania użytkowników, w jaki sposób tekst normy BS EN może być odczytywany w odniesieniu do prawa brytyjskiego dla Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Obecne normy, które zostały już zatwierdzone, nie będą miały tej nowej przedmowy. Rząd Wielkiej Brytanii będzie prowadzić listę norm obowiązujących w Wielkiej Brytanii w specjalnej bazie danych. Aby uzyskać dostęp do bazy danych, kliknij tutaj.

15 Dlaczego normy wskazane w Wielkiej Brytanii są określane jako EN, a nie BS EN?

Normy zatwierdzone przez Zjednoczone Królestwo powinny być określane jako EN, a nie BS EN związane z brytyjskim oznakowaniem i Deklaracją Właściwości Użytkowych (DoP). Oznaczenie EN, a nie BS EN, ma na celu zapewnienie, że wszystkie identyczne, przyjęte na szczeblu krajowym wersje normy mają taki sam skutek prawny.

16 Czy oznakowanie UK CA musi być umieszczone na produkcie przeznaczonym do Irlandii z innego państwa członkowskiego UE?

Produkty pochodzące z innego państwa członkowskiego UE przewożone przez Wielką Brytanię do Irlandii nie muszą posiadać oznakowania UK CA, ponieważ produkt jest tylko „w tranzycie” i nie jest wprowadzany na rynek Wielkiej Brytanii. Dla takich produktów wymagane jest tylko oznakowanie CE.

17 Kto jest odpowiedzialny za nadzór nad oznakowaniem CA na rynku brytyjskim?

Wielka Brytania będzie miała uprawnienia do prowadzenia nadzoru rynku i egzekwowania przepisów w celu zapewnienia, że produkty niezgodne z wymogami mogą być usuwane z rynku brytyjskiego. Będzie to realizowane poprzez Standardy Handlowe w Wielkiej Brytanii i Urzędników Zdrowia Środowiskowego w Irlandii Północnej.

18 Jakie organy w Wielkiej Brytanii są odpowiedzialne za ocenę zgodności dla brytyjskiego oznakowania CA?

Od 1 stycznia 2021 r. brytyjskie jednostki notyfikowane działające zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie wyrobów budowlanych z 2011 r. (rozporządzenie UE nr 305/2011) z siedzibą w Wielkiej Brytanii otrzymały nowy brytyjski status „organu zatwierdzonego” i są wymienione w nowej brytyjskiej bazie danych. Zatwierdzona jednostka może być również określana jako jednostka oceny zgodności (CAB). Aby uzyskać dostęp do bazy danych organów zatwierdzonych w Wielkiej Brytanii, kliknij tutaj.

19 Czy dowody z badań z jednostki notyfikowanej UE mogą być wykorzystane do poparcia oznakowania dla brytyjskiego urzędu certyfikacji?

Tak, ale tylko pod określonymi warunkami. 20 czerwca 2022 r. na stronie internetowej gov.uk zmieniono „Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych w Wielkiej Brytanii – wytyczne zawierające praktyczne informacje dotyczące wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek brytyjski” w celu odzwierciedlenia zamiaru uznania przez rząd certyfikatów badań historycznych dla wyrobów podlegających ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, System 3  (AVCP), który obejmuje większość badań typu dla produktów szklanych. Nowe wytyczne stanowią, co następuje: „W przypadku produktów podlegających testom AVCP System 3, znak Wielkiej Brytanii może być umieszczony na podstawie testów przeprowadzonych przez uznaną przez UE jednostkę notyfikowaną w celu oznaczenia CE, jeżeli testy te zostały przeprowadzone przed 31 grudnia 2022 r. Pozwala to obecnie producentowi na rozpoczęcie znakowania swoich produktów oznakowaniem UK CA – które mogą być znane na brytyjskim rynku od wielu lat – na podstawie istniejących raportów z badań typu wydawanych przez jednostki notyfikowane UE. W przypadku testów przeprowadzanych w ramach AVCP Systems 1+, 1 i 2, właściwy organ zatwierdzony w Wielkiej Brytanii będzie mógł zaakceptować testowanie strony trzeciej (np. jednostki notyfikowanej z UE) na podstawie formalnej umowy i dostarczyć niezbędną dokumentację dla oznakowania UK CA. 

Cenimy Twoją prywatność.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie do celów analitycznych, reklamowych oraz łączenia się z mediami społecznościowymi (opcjonalnie) oraz tych niezbędnych do prawidłowego działania podstawowych funkcji strony.

Klikając „Akceptuję wszystko”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie i związane z tym przetwarzanie Twoich danych osobowych. 
Możesz także wyrazić zgodę na wykorzystywanie poszczególnych typów plików cookie klikając „Tylko niezbędne”. W każdej chwili możesz zmienić swoje preferencje, modyfikując ustawienia na tej stronie z poziomu Polityki plików cookie.

Więcej informacji dotyczących korzystania z plików cookie znajdziesz w