Projekt QDrive – innowacyjne szkło aktywne dla branży automotive

Projekt QDrive – innowacyjne szkło aktywne dla branży automotive

Projekt realizowany jest w ramach: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: https://www.ncbr.gov.pl/

Projekt jest realizowany w konsorcjum z ML SYSTEM Spółka Akcyjna.

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej na skalę światową szyby fotowoltaicznej umożliwiającej konwersję światła słonecznego na energię elektryczną do zastosowań w branży automotive.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie do oferty nowego, innowacyjnego rodzaju szkła o określonym profilu krzywizny z zastosowaniem w branży automotive.

Zakładanymi przez Spółkę efektami realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacyjnego produktu charakteryzującego się wysoką transparentnością przy jednoczesnej generacji energii elektrycznej, poprawa izolacji absorbcji zakresu IR oraz określony profil krzywizny szkła do zastosowania m.in. w samochodach elektrycznych.


Okres realizacji projektu: 01.04.2021 r. – 31.07.2023 r.

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.01.01-00-1156/20

Wartość Projektu: 19 432 475,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 13 113 535,00 PLN


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.