Rejestr Magazynów Energii

Aktualności

REJESTR MAGAZYNÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zgodnie z art. 43g ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne operator systemu elektroenergetycznego prowadzi, w postaci elektronicznej, rejestr magazynów energii elektrycznej przyłączonych do jego sieci, stanowiących jej część lub wchodzących w skład jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego przyłączonej do jego sieci, zgodnie z wzorem określonym w przepisach wykonawczych.

W przypadku gdy właściwym do dokonania wpisu do rejestru magazynów energii elektrycznej może być więcej niż jeden operator systemu elektroenergetycznego, wpisu do tego rejestru dokonuje operator wybrany przez posiadacza magazynu energii elektrycznej.

Wpisowi do rejestru magazynów energii elektrycznej  podlegają magazyny energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW.

Operator systemu elektroenergetycznego jest obowiązany wpisać magazyn energii elektrycznej do rejestru magazynów energii elektrycznej w terminie 14 dni od dnia oddania tego magazynu do eksploatacji lub otrzymania informacji przekazanej przez posiadacza magazynu.

Gdy magazyn energii elektrycznej wchodzi w skład jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego przyłączonej do sieci danego operatora systemu elektroenergetycznego, posiadacz tego magazynu jest obowiązany przekazać temu operatorowi informację zawierającą określone dane w terminie 7 dni od dnia oddania tego magazynu do eksploatacji.

Rejestr magazynów energii elektrycznej zawiera:

 1. oznaczenie posiadacza magazynu energii elektrycznej, w tym:
  1. imię i nazwisko albo nazwę wraz z oznaczeniem formy prawnej posiadacza magazynu energii elektrycznej,
  2. miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, siedzibę oraz jej adres,
  3. numer PESEL albo numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
 2. oznaczenie magazynu energii elektrycznej zawierające:
  1. określenie technologii wykorzystywanej do magazynowania energii elektrycznej,
  2. dane dotyczące łącznej mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej określonej w kW,
  3. dane dotyczące pojemności magazynu energii elektrycznej określonej w kWh,
  4. sprawność magazynu energii elektrycznej,
  5. maksymalną moc ładowania wyrażoną w kW,
  6. maksymalną moc rozładowania wyrażoną w kW,
  7. miejsce przyłączenia magazynu energii elektrycznej,
  8. wskazanie, czy magazyn energii elektrycznej stanowi część jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego;
 3. tytuł prawny do posiadanego magazynu energii elektrycznej.

Rejestr magazynów energii elektrycznej jest jawny i udostępniany przez operatora systemu elektroenergetycznego na jego stronie internetowej, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które zastrzegł posiadacz magazynu energii elektrycznej, lub podlegających ochronie danych osobowych.

Posiadacz magazynu energii elektrycznej powiadamia operatora systemu elektroenergetycznego o wszelkiej zmianie danych zawartych w rejestrze w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych. Operator systemu elektroenergetycznego jest obowiązany do zaktualizowania tych danych w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia.

Informacje przygotowane na podstawie wzoru informacji (o której mowa w art. 43g ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne)  mogą Państwo przesłać do nas za pomocą poczty elektronicznej lub przesłać na nasz adres korespondencyjny.

Rejestr magazynów energii – do pobrania.

Wzór informacji (posiada magazynu), o której mowa w art. 43g ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne – do pobrania.

Cenimy Twoją prywatność.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie do celów analitycznych, reklamowych oraz łączenia się z mediami społecznościowymi (opcjonalnie) oraz tych niezbędnych do prawidłowego działania podstawowych funkcji strony.

Klikając „Akceptuję wszystko”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie i związane z tym przetwarzanie Twoich danych osobowych. 
Możesz także wyrazić zgodę na wykorzystywanie poszczególnych typów plików cookie klikając „Tylko niezbędne”. W każdej chwili możesz zmienić swoje preferencje, modyfikując ustawienia na tej stronie z poziomu Polityki plików cookie.

Więcej informacji dotyczących korzystania z plików cookie znajdziesz w