Pilkington Automotive Poland z nagroda Moto Idea 2016