Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

1 Waarom wordt overgegaan op CE-markering?

De Bouwproducten Richtlijn (BPR) is vastgesteld om technische handelsbelemmeringen voor bouwproducten binnen Europa weg te nemen. Met betrekking tot glasproducten moet dit worden bereikt door de ontwikkeling van eenduidige, geharmoniseerde Europese technische normen, specifiek met het oog op het mandaat "Glas in de Bouw". Dit mandaat heeft betrekking op vlakglas, geprofileerd glas en glasblokken.

De CE-markering met bijbehorende informatie zorgt ervoor dat een product vrijelijk de nationale grenzen kan overschrijden. Het CE-keurmerk toont immers aan dat het product aan de omschreven kenmerken voldoet en dat het in een EU-land op de markt kan worden gebracht.

2 Wat is een CE-markering?

CE staat voor Communauté Européeenne, de Europese Gemeenschap. Het CE-merkteken geeft aan dat een product voldoet aan de in Europa geldende technische normen, welke de Europese geharmoniseerde productnormen (hEN) worden genoemd.

Een CE-markering is GEEN:

 • Herkomstaanduiding
 • Kwaliteitslabel in de traditionele zin
 • Verklaring ten aanzien van eigenschappen anders dan de noodzakelijke vereisten (of functionele prestaties) van het product. Het heeft bijvoorbeeld géén betrekking op kleur, uitvoering, e.d.
 • Licentie om het product voor alle doeleinden in alle EU-lidstaten te gebruiken. Eerst moet aan de nationale regelgeving worden voldaan.


3 Wat zijn de voordelen van CE-markering?

De Europese geharmoniseerde productnormen bieden een producent de mogelijkheid om de prestaties van zijn producten op Europese schaal aan te tonen. Het verschil ten opzichte van de huidige situatie is, dat productprestaties niet langer in ieder afzonderlijk land moeten worden bewezen aan de hand van lokale normen, die in veel gevallen uitgaan van verschillende eisen. Dit biedt de mogelijkheid voor een kosteneffectieve productcertificering.

4 Wat zijn de Europese geharmoniseerde product-normen (hEN's)?

De Europese geharmoniseerde productnormen (hEN's) zijn vastgesteld door het Comité Européen de Normalisation (CEN, het Europees Normalisatie Comité).

Dit comité vertegenwoordigt, overeenkomstig een mandaat van de Europese Commissie, alle nationale normalisatie-instituten. De productnormen zijn tot stand gebracht via een open en transparant proces, op basis vna consensus tussen alle belanghebbende partijen.

De volgende procedures maken onderdeel uit van de Europese geharmoniseerde productnormen:

 • Gegevens over de wijze waarop het product aan de normen voldoet
 • Gegevens over de producttesten die de producent zonodig dient uit te voeren
 • Gegevens over uit te voeren procescontroles, bijvoorbeeld op het punt van materiaal-, productie- en productcontrole.

Voorbeelden van de eerste hEN's die in oktober 2004 zijn gepubliceerd:

 • EN 572-9 voor producten uit natronkalksilicaatglas
 • EN 1096-4 voor gecoat glas en
 • EN 12150-2 voor thermisch gehard natronkalksilicaat veiligheidsglas

De naleving van deze hEN's is vanaf juli 2006 verplicht.

5 Wanneer moet glas voor gebouwen voorzien zijn van een CE-markering?

 • Negen maanden na publicatie van de relevante norm mag worden begonnen met de CE-markering van een product.
 • Daaropvolgend is er een periode van 12 maanden om ervoor te zorgen dat een product aan de vereisten van de norm voor het opgegeven beoogde gebruik voldoet.
 • Na deze periode moet het glas verplicht voldoen aan de norm welke van toepassing is en kan het een CE-markering krijgen.
 • De periode van 21 maanden tussen de publicatie van een hEN en de datum waarop een product op de markt wordt gebracht, verplicht voorzien moet zijn van een CE-goedkeuring, wordt de "overgangsperiode" genoemd.
 • Alle EU-landen zijn verplicht voor het einde van de "overgangsperiode" vrijwillige nationale merktekens, voor zover deze betrekking hebben op dezelfde product-kenmerken als de CE-markering, te vervangen door een CE-markering.

6 Als ik alleen in mijn eigen land glasproducten verkoop, moet ik dan ook CE-markeringen gebruiken?

Alleen in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zweden en Finland hoeven producten die in deze landen gefabriceerd zijn niet verplicht voorzien te zijn van het CE-merkteken of vergezeld te gaan van de bijbehorende documentatie. Deze lidstaten hebben de BPR geïnterpreteerd als een richtlijn die het CE-markeringssymbool op producten niet verplicht stelt. Er moet echter wel worden aangetoond dat de producteigenschappen aan de relevante hEN voldoen.

7 Hoe wordt aangegeven, dat een product aan een hEN voldoet?

Wanneer een product op de markt wordt gebracht, moet er sprake zijn van een openbare verklaring ten aanzien van de functie of het beoogde gebruik van het product.

Er moet worden aangetoond dat de productspecificaties in overeenstemming zijn met een hEN ten aanzien van het beoogde gebruik. Dit gebeurt door middel van een "Systeem van attestering van conformiteit", afhankelijk van het uiteindelijke beoogde gebruik van het glasproduct.

Deze "systemen van attestering van conformiteit" (die deel uitmaken van de BPR) vermelden ook de rol die de zogenaamde "Aangewezen Instanties" vervullen.

Een Aangewezen Instantie (Engels: Notified Body) is een organisatie die door een lidstaat is aangemeld als zijnde competent en betrokken bij de certificatie en/of inspectie en/of het testen van het beoogde gebruik van een product. Tests, inspecties en certificaten die zijn uitgevoerd/afgeleverd door een Aangewezen Instantie moeten in alle landen van de EU worden erkend en aanvaard.

8 Wat zijn de eerste stappen die ik als klant moet ondernemen om mijn producten van een CE-markering te voorzien?

Glasverwerker - als glasverwerker moet u inzicht krijgen in de prestaties van door u verwerkte producten en de normen die op deze producten van toepassing zijn.

Als u bijvoorbeeld een hardingbedrijf bent, specificeert de norm EN 12150-1 toleranties, fragmentatie, mechanische sterkte, impact, enz. De norm EN12150-2 specificeert de fabriekscontroles en de tests die u dient uit te voeren ter voorbereiding op de CE-markering.

Alle ondersteunende normen zijn gepubliceerd en beschikbaar via uw nationale normalisatieorganisatie.

Glashandel - alle glas dat door glasfabrikanten wordt geleverd gaat vergezeld van de benodigde informatie zonder dat deze verder bekrachtigd hoeft te worden. Basisglasproducten, zoals floatglas, draadglas, figuurglas, vensterglas, e.d. worden geleverd met alle bijbehorende informatie. Daarom kan een afnemer van productiematen op deze informatie vertrouwen zonder dat de geclaimde parameters opnieuw bekrachtigd hoeven te worden. De glashandel moet er echter voor zorgen, dat het glas dat hij op maat snijdt en vervolgens doorverkoopt, voldoet aan de norm EN 572-8.

9 Waar kan ik meer informatie verkrijgen?

Meer informatie kunt u vinden op de website van Glass for Europe, www.glassforeurope.nl of stuur een mail naar pilkington.nederland@nsg.com.

Wij hechten waarde aan uw privacy.

Wij maken gebruiken van cookies op deze website voor analytische doeleinden, remarketing, sociale media (optioneel) en het personaliseren van content (essentieel).

Door op 'Alles accepteren' te klikken stemt u in met het gebruik van cookies voor zowel essentiële en niet-essentiële functies en de daarmee samenhangende verwerking van persoonsgegevens. 
Door op 'Alleen essentiële' te klikken, weigert u de niet-essentiële cookies. U kunt uw voorkeuren op elk gewenst moment wijzigen via de pagina van ons Cookie beleid.

Voor meer informatie kunt u onze Online Cookie beleid lezen.