FAQ

FAQ - často kladené dotazy

1 Co je označení CE?

Označení CE znamená, že výrobek splňuje evropský technický standard nazývaný harmonizovaná evropská norma (hEN).  Pokud výrobce prokáže, že výrobek splňuje požadavky příslušné hEN, může uvádět označení CE na výrobku, jeho obalu nebo v dodací dokumentaci.

2 Co musí NSG Group udělat pro splnění norem?

Podobně jako jiní výrobci musí NSG Group zajistit, aby výrobní kontrola v jeho výrobním závodě odpovídala požadavkům hEN a aby se prováděly počáteční zkoušky typu výrobku (ITT) s cílem zajistit, že výrobek je výrobkem a splňuje deklarované hodnoty.

3 Co musím já udělat pro splnění norem?

Jste-li výrobcem jednoho z výrobků, na které se vztahuje harmonizovaná evropská norma (hEN), prvním krokem je objednání kopie této hEN u Vaší národní normalizační organizace!

Sdružení evropských výrobců plochého skla (Glass for Europe) vypracovalo řadu pokynů, které se týkají norem hEN, jež platí pro každý výrobek ze specifického skla. Další informace naleznete na webových stránkách www.glassforeurope.com

4 Co znamená označení CE pro platné národní normy nebo dobrovolné programy, např. označení shody, tzv. kitemark, atd.?

Stávající národní normy musí být zrušeny nejpozději 12 měsíců po datu účinnosti příslušné normy hEN.

Dobrovolné programy značení mohou i nadále existovat, avšak musí být DOBROVOLNÉ a nesmí být součástí povinného nebo zákonného požadavku. Dobrovolný program značení by např. mohl zvýšit Systém 3 prokazování shody (tj. počáteční zkoušky typu výrobku ITT notifikovanou osobou) na Systém 1 + (tj. dozor nad závodní a výrobkovou prověrkou prováděný notifikovanou osobou). Dobrovolný program značení se nemá používat k provádění změn zkušebních požadavků normy hEN (např. kritéria vyhovující/nevyhovující, velikost vzorků atd.). 


5 Jak mi může NSG Group pomoci splnit normy?

Jako člen Sdružení evropských výrobců plochého skla (Glass for Europe) se společnost NSG Group podílela na přípravě řady pokynů, jež se týkají označení CE a nových norem hEN, které platí pro sklo ve stavebnictví. Tyto pokyny si můžete stáhnout z webových stránek www.glassforeurope.com
Společnost NSG Group rovněž připravila publikaci nejčastěji kladených dotazů, jakož i prezentaci, která seznamuje s označením CE.

Rovněž jsme založili zvláštní e-mailovou adresu objednavky@cz.nsg.com, na kterou lze zasílat konkrétní dotazy týkající se označení CE.

6 Jaké rozdíly se vyskytují v případě norem před a po zavedení označení CE?

To závisí na příslušné zemi a normě. V některých zemích se norma hEN velmi liší od předchozích národních norem, zatímco v jiných zemích je tento rozdíl malý.

Před přijetím nových norem hEN existovaly země, které neměly zavedeny výrobkové normy.

7 Jaký je přínos označení CE?

Přínosy:

  • Užitné vlastnosti deklarované výrobci budou transparentnější, než tomu bylo v minulosti, a budou nabízet větší prostor pro ově
  • Žádný právní požadavek na dodržování národního dobrovolného značení (označení CE se chápe jako „způsobilý pro daný účel
  • Nezávislé testování prováděné akreditovanými třetími stranami. 
  • Některé zkoušky přesahují rámec tradičních národních požadavků
  • Jasně definovaná odpovědnost výrobce.
  • Výrobky s vyšším rizikem (např. žáruvzdorné) vyžadují větší zapojení třetích stran.8 Jaký rozdíl představuje označení CE v případě skla nebo služby, které jsou mi poskytovány?

Pro zákazníka bude snazší porovnávat užitné vlastnosti výrobků, zvláště těch, které pocházejí z různých zemí, kde dříve platily odlišné národní normy, a to na základě porovnání „podobného s podobným“. Výrobci deklarované užitné vlastnosti jsou tak transparentnější, než tomu bylo v minulosti, a nabízejí mnohem větší prostor pro ověřování. Testování je nezávisle prováděno akreditovanými třetími stranami. Některé zkoušky přesahují rámec tradičních národních požadavků, přičemž výrobky s vyšším ´rizikem´ (např. žáruvzdorné) vyžadují větší zapojení třetích stran.

9 Jaký účinek bude mít označení CE na trh?

To ukáže čas!


10 Jakým způsobem musím prokázat, že můj výrobek splňuje označení CE?

Jste-li výrobcem jednoho z výrobků, na které se vztahuje harmonizovaná evropská norma (hEN), potom prvním krokem, který musíte učinit, je objednání kopie této hEN u Vaší národní normalizační organizace! 

Sdružení evropských výrobců plochého skla (Glass for Europe) vypracovalo řadu pokynů, které se týkají norem hEN, jež platí pro každý výrobek ze specifického skla. Další informace naleznete na webových stránkách www.glassforeurope.com

11 Jakým způsobem rozhodujete, které normy budou platit pro výrobky plnící více funkcí?

Normy hEN byly vypracovány pro každý typ skla, tj. základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla, sklo s povlakem, tvrzené sklo, jednotky z izolačního skla atd. Více funkcí bude zohledněno v zamýšleném použití výrobku a jeho deklarovaných hodnotách.

Požaduje se, aby organizace uvádějící výrobek na trh prokázala na základě příslušného odkazu na příslušnou normu hEN a na základě prohlášení základních charakteristik výrobku, že je výrobek vhodný pro deklarovaný účel.

Příklad 1: Pilkington Pyrostop®  obsahuje sklo s protisluneční ochranou, kde je zamýšleným účelem „žáruvzdornost“.
V tomto případě je příslušnou harmonizovanou evropskou normou norma EN14449 (vrstvené sklo), přičemž žáruvzdornost a charakteristiky týkající se protisluneční ochrany budou uvedeny v prohlášení CE.

Příklad 2: Jednotka z izolačního skla (IGU), která obsahuje stejný výrobek Pilkington Pyrostop® a která je určena pro podobný zamýšlený účel, jež představuje ´žáruvzdornost´, musí odpovídat normě hEN 1279-5 (IGU), přičemž žáruvzdornost a charakteristiky týkající se protisluneční ochrany budou opět uvedeny v prohlášení CE.

Poznámka: Všechny výrobky, u nichž se v rámci zamýšleného použití požaduje žáruvzdornost, odolnost proti účinkům exploze nebo odolnost proti průstřelu, musí splňovat požadavky Systému 1 prokazování shody.
Datum účinnosti normy hEN pro jednotky z izolačního skla (IGU) a pro vrstvené sklo nebylo ještě potvrzeno.

12 Kde mohu získat informace či pomoc?

K dispozici je celá řada informačních zdrojů, včetně:

Webových stránek

Glass for Europe: www.glassforeurope.com

Pilkington: www.pilkington.com/ce

Email: objednavky@cz.nsg.com

 

13 Kdo bude kontrolovat označení CE?

Dozor nad trhem je odpovědností každého členského státu a bude se v jednotlivých zemích lišit.

Výrobce musí v rámci technické dokumentace prokazatelně doložit, že výrobek splňuje příslušnou normu hEN. Vzhledem k tomu, že deklarované hodnoty v případě označení CE budou otevřené a transparentní, mohou kontrolní orgány a jiní výrobci skla tyto hodnoty snadno ověřit a zjistit jakékoli falešné prohlášení.

V případě pochybností musí být technická dokumentace k dispozici kontrolním orgánům pro oblast trhu.


14 Proč se normy mění?

Normy hEN jsou zaváděny proto, aby byly zohledněny požadavky evropské směrnice, tj. Směrnice o stavebních výrobcích. Záměrem je odstranit technické překážky obchodu, přičemž stěžejní součástí splnění tohoto požadavku je zajistit harmonizaci výrobkových norem a podporu norem v rámci celé Evropy.


15 Proč se toto vztahuje pouze na některé výrobky ze skla, a nikoliv na všechny?

Toto závisí na datu účinnosti každé normy hEN, které je potvrzeno teprve až po publikování odkazu v Oficiálním věstníku Evropské unie. Datum účinnosti je nejbližší termín, kdy mohou výrobky odpovídat normě hEN, a následně být označovány značkou CE.

Datem účinnosti prvního souboru norem hEN, které platí pro sklo ve stavebnictví, je 1. září 2005. Příslušnými výrobky jsou: základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla, sklo s povlakem, tvrzené a tepelně zpevněné sklo.

Datum účinnosti norem hEN týkajících se jednotek z izolačního skla, vrstveného skla a prohřívaného (HST) tepelně tvrzeného skla nebylo ještě potvrzeno. Avšak očekává se, že jím bude jaro 2006. 


16 Způsobí označení CE neplatnost mých předchozích záruk?

Neočekává se to, ale budoucí záruky budou muset být pravděpodobně aktualizovány tak, aby zohledňovaly nové normy hEN. 

We value your privacy

We use cookies on this website for analytics, remarketing, social media (optional) and content (essential) purposes.

By clicking ‘Accept All’ you consent to the use of cookies for non-essential functions and the related processing of personal data. Alternatively you can reject non-essential cookies by clicking ‘Essential Only’. You can adjust your preferences at any time by visiting our Cookie Policy and access the settings on that page.

For more information please read our Cookie Policy.