Prosklené bariéry

Prosklené bariéry

Prosklené bariéry mohou sloužit řadě účelů, zajišťují maximální prostupnost světla a jsou průhledné jak zevnitř, tak i zvenčí. Skleněné bariéry se užívají zejména v následujících čtyřech oblastech:

- doplnění vnějších oken zabraňující pádu
- vnitřní i vnější doplnění balkónů a teras
- doplnění oblastí kolem schodišť a výtahů
- v hlavních chodbách, kde pomáhají řídit směr pěšího provozu.

Britská norma BS6180:1999 je prováděcím předpisem upravujícím instalaci bariér uvnitř i v okolí budov. Tato norma uvádí potřebné informace týkající se návrhu konstrukce a tří nejvíce užívaných typických návrhů. Obsahuje i rady ohledně výšky těchto konstrukcí a výběru materiálu a upevňovacích prvků.

Jiná britská stavební norma, BS 6399-1, je prováděcím předpisem stanovujícím statické a užitné zatížení. Tato norma definuje minimální užitné zatížení pro řadu stavebních prvků.  Informace uvedené v této normě, spolu s prováděcími stavebními předpisy ohledně instalace bariér, umožňují projektantům zvolit vhodnou třídu pevnosti skla. Pokud bude toto sklo správně instalováno, ochrání uživatele budovy před možnými riziky.

Kdy je třeba použít prosklenou bariéru?

Bariéry slouží jako ochranná zábrana, jež odděluje prostory, mezi nimiž je výškový rozdíl, nebo pomáhají sledovat určitou trasu, většinou únikovou cestu.

Výškový rozdíl větší než 380 mm je v komerčních budovách, jejichž uživatelé nemusí být dostatečně obeznámeni s prostředím, považován za rizikový. V obytných domech, jejichž prostředí je uživatelům obecně známo, je za rizikovou považována výška přesahující 600 mm.

Jaké jsou hlavní typy prosklených bariér?

Bariéry pokrývající celou výšku podlaží

Sklo tvoří část či celek stěny, přičemž část skleněné výplně leží pod minimální výškou, kterou pro bariéry stanovuje prováděcí stavební předpis. Obecně jde o jednodílnou skleněnou výplň či výplň v podobě panelů oddělených příčkami, která pokrývá celkovou výšku místnosti.

Výplňové panely
Jedná se o panely, jejichž rám nese skleněnou výplň a madlo zábradlí umístěné nad výplní je navrženo pro dané přímkové zatížení. Samotné sklo neposkytuje rámu žádnou strukturální podporu. Sklo je k rámu obvykle přišroubováno či připevněno svorkami, přestože je zasazeno v rámu pod horní částí zábradlí.

Volně stojící sklo 
Jedná se o sklo upevněné pouze v jeho spodní části, které nese veškerou plánovanou zátěž. Panel je třeba doplnit o zábradlí, to je však místo sloupků typických pro vestavěné panely upevněno k hornímu okraji skleněné plochy.
Jaké údaje je nutné poskytnout společnosti Pilkington, abych získal/a požadované informace?

Můžeme Vám pomoci určit typ a pevnost skla pro danou aplikaci. Potřebujeme ovšem informace o navrhovaném způsobu uchycení skleněné výplně, velikosti výplně, typu bariéry, kterou hodláte zkonstruovat a užitné zátěži, jak ji uvádí zmíněné britské normy.

Při stanovování zátěže je třeba vzít v úvahu fakt, že budova bude využita pro řadu aktivit a je nutné předpokládat, že nastane nejhorší možná situace. Jelikož není v našich možnostech se s daným místem dostatečně obeznámit, nejsme schopni odhadnout zatížení budovy.

We value your privacy

We use cookies on this website for analytics, remarketing, social media (optional) and content (essential) purposes.

By clicking ‘Accept All’ you consent to the use of cookies for non-essential functions and the related processing of personal data. Alternatively you can reject non-essential cookies by clicking ‘Essential Only’. You can adjust your preferences at any time by visiting our Cookie Policy and access the settings on that page.

For more information please read our Cookie Policy.