Hyundai

Hyundai

Code Make/Model
4100 HYUNDAI PONY (1982-1987)
4101 HYUNDAI STELLAR (1984-1990)
4102 HYUNDAI PONY, EXCEL (1985-1990)
4103 HYUNDAI SONATA (1988-1993)
4104 HYUNDAI SCOUPE (1990-1996)
4105 HYUNDAI PONY X2 (1990-1994)
4106 HYUNDAI LANTRA (1991-1995)
4108 HYUNDAI SONATA (1993-1996)
4109 HYUNDAI ACCENT (1995-2000)
4110 HYUNDAI H150 MINITRUCK
4111 HYUNDAI LANTRA (1995-2001)
4113 HYUNDAI COUPE (1996-2002)
4115 HYUNDAI AMICA / ATOZ (1998-2003)
4117 HYUNDAI SONATA (1998-2005)
4118 HYUNDAI ACCENT (2000-2006)
4121 HYUNDAI AMICA / ATOZ PRIME (2000-2008)